Geschiedenis
Histoire

Jean Baerten
Geschiedenis/Histoire Numismatiek/Numismatique Archivistiek/Archivistique Hoofdpagina/PagePrincipale

   
BOEKEN LIVRES
 • Het graafschap Loon(11de-14de eeuw).Ontstaan- Politiek-Instellingen. Assen,1969(Maaslandse Monografiëen, dl. 9),xxxiii- 271pp.(conclusion française, deutsche Zusammenfassung).
 • Harde Vlaamse koppen.De boeren van Voeren. Van de middeleeuwen tot 1962 .Sint-Genesius-Rode,1997,112pp.(résumé français, deutsche Zusammenfassung).
 • Voeren 1921-1995.De Belgische democratie op drift. Sint-Genesius-Rode,1997,205 pp.(avec conclusion française).

ARTIKELS/ARTICLES

 • Le rôle d’Arnoul V, comte de Looz, dans les troubles liégeois de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle,in Leodium,t.44,1957,pp.41-46
 • La politique d’Arnoul V(1279-1323) comte de Looz, in Le Moyen Age,dl.LXIII 1957,pp.481-510
 • La participation d’Arnoul V, comte de Looz, à la bataille des Eperons d’or(1302),in Revue belge de philologie et d’histoire,t.35,1957,pp771-777
 • Wat weet men over de oorsprong van de adel in onze gewesten ? in Tijdschrift van de Vrije Univesiteit van Brussel,dl.I,1959,pp.89-98
 • A propos de « Biettine » dans le Masau, in Bulletin de la commission de toponymie et dialectologie,t.35,1961, pp.49-61
 • Les Ansfrid au Xe siècle. Contribution à l’histoire des relations familiales, in Revue belge de philologie et d’histoire,t.39,1961,pp.1145-1168
 • Le comté de Haspinga et l’avouerie de Hesbaye(IXe-XIIe siècles, in Revue belge de philologie et d’histoire,t.XL,1962,pp.1149-1167
 • A-t- il existé un acte d’inféodation du comté de Looz à l’église liégeoise ?,in Archives, Bibliothèques et Musées,t.33,1962,p.221-234
 • La date du décès d’Arnoul IV, comte de Looz et de Chiny. A propos d’un acte des échevins de Ruremonde(1275), in Bulletin de la Commission royale d’histoire, t.129, 1963,pp.173-185
 • Over het ontstaan van Bilzen, in Limburg,dl.XLII,1963,pp.245-249
 • La date du décès d’Arnoul IV, comte de Looz et de Chiny :A propos d’un acte des échevins de Ruremonde ,in Comptes rendus de la Commission royale d’histoire,t.129,1963,p.173-185
 • Hadden de graven van Loon rechten in de omgeving van Roermond?,in Libellus festivus J.Linssen,Roermond, 1964,pp.15-24
 • De Luikse suzereiniteit over het graafschap Loon,in Limburg, dl.XLIII,1964, p.119-128
 • De Ansfrieds en de Balderiks(Xde eeuw).Onderzoek over de afstamming van de graven van Loon,in Limburg,dl.XLIII,1964,pp.211-221
 • L’origine de la noblesse alsacienne.A propos d’un article récent ,in Revue d’histoire du droit,t.32,1964,pp.79-82
 • Les lettres autographes d’André Vésale et son immatriculation au collège du Château à Louvain, in XIXe Congrèsinternational d’Histoire de la Médecine.Bâle,1964, pp.9-17
 • De aanhechting van Kolmont bij Loon,in Limburg,dl XLIV,1965,pp.5-14
 • Les origines des comtes de Looz et la formation territoriale du comté , in Revue belge de philologie et d’histoire,t.43,1965,pp.459-491et 1217-1243
 • De kaart van het graafschap Loon ca.1300, in Limburg,1965,pp.190-236
 • In Hasbanio comitatus quatuor(Verdrag van Meersen(870), in Handelingen van de Kon. Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal, Letterkunde en Geschiedenis,1965,p.5-14
 • Agnès de Metz, comtesse de Looz, et protectrice du poète thiois Henri de Veldeke, in Hommage au professeurPaul Bonenfant,1965,pp.57-64
 • 17 biografiëen van de graven van Loon, in Nationaal Biografisch Woordenboek,dl.II,1966
 • Les institutions du comté de Looz(XIIe-XIVe siècle), in Revue de l’Université de Bruxelles, 1970,pp. 1-12
 • Het begrip “domein“ in de middeleeuwen.Bijdrage tot de normalisatie van de historische terminologie. Openingsles voor de cursus « Oefeningen over vraagstukken betreffende de middeleeuwen » op 21 oktober 1966, gepubliceerd in Liber Amicorum L.Flam,Antwerpen, 1975, pp.769-77
 • De invloed van Froissart op de Gelderse geschiedschrijving in verband met het huwelijkscontract tussen Reinald II en Sofia Berthout, in Bijdragen en Mededelingen der Vereniging “Gelre”,dl. 68,1974/1975, pp.5156
 • De handelsactiviteiten van Floris Berthout, heer van Mechelen(1310-1331) : een mythe,in Handelingen van de kon.kring voor oudheidkunde, letteren en kunst ,dl.79,1975, pp. 21-29
 • Liège, Looz et l’Empire.Une mise au point, in Rev. Belge de philologie et d’histoire,LIV,1976,pp1109 1122
 • Middeleeuwse revoluties.Status quaestionis en kritische bemerkingen,in Handelingen der Kon.Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis,dl. 30,1976,pp.5-16
 • Histoire et sociologie. Les soulèvements populaires aux XIIIe et XIVe siècles dans l'historiographie française, in Divers aspects du moyen âge en occident. 1er Congrès historique des Jeunes Historiens du Calaisis. Calais, 1978 pp.136-157
 • Een internationaal verdrag gesloten te Tongeren(26 september 1489),in Limburg,1976,pp.245-249
 • De groei van Brussel : een historische puzzle ,in Taal en sociale integratie,dl 1,1978,pp.229-235
 • Brussel.Groei van een hoofdstad,o.l.v.J.Stengers en van J.Baerten, J.Bartier, M.Martens, E.Persoons, E.Witte, coördinatoren.Brussel,1979:pp.41-50 en 56-67
 • Les grandes villes de l’Occident en 1300. Note critique sur la démographie historique ,in Population et famille, t.50-51,1980,pp.233-238
 • Het Brussels Millenium : een balans, in Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal-,Letterkunde en Geschiedenis,dl.34,1980,pp.47-54
 • Historische kritiek en politiek : het geval Brussel, in Liber Amicorum Dr.A.Vander Kerken.Brussel, H. I.B.H, pp 55-60
 • De omvang van de Brabantse hoofdsteden in de 14de en de 15de eeuw.Een kritische bijdrage tot de historische demografie,in Bijdragen tot de geschiedenis,dl.64.1981,9-14
 • Luik en Loon 1100-1390, in Algemene geschiedenis der Nederlanden,dl. 2 Haarlem, 1982,pp.483-498
 • Het graafschap Namen 1100-1391,ibidem,pp.499-502
 • Le français à Bruxelles au moyen âge. Une mise en garde ,in Revue belge de philologie et d’histoire,t.60.1982,
  pp.887-897
 • (samen met Prof.dr W.Prevenier) Nieuwe inzichten van Duitse mediëvisten over de sociale en politieke spanningen in een aantal laat-middeleeuwse steden Gent, Keulen, Mainz, Braunschweig en Lübeck, in Belgisch tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis,dl 60,1982,339-354
 • De politieke evolutie te Brussel in de 15de eeuw, in Tijdschrift voor Brusselse geschiedenis, jg.2,1985,111-122
 • Partis hollandais au XIVe siècle.Les idées reçues sur les « Hameçons » et les « Cabillauds » harponnées ?( H.M.Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabejauwse twisten,1982), in « Le Moyen Age »,1986,pp.277-284
 • Middeleeuwse erfenisoorlogen : naamgeving en oorsprong, de voorbeelden van Holland enLoon(13de-14de eeuw)in Munsters in de Maasgouw: bundel aangeboden aan pater A.J.Munsters.Maastricht,1986,pp.174-183 red.A.H.Jenniskens.
 • Bij een onopgemerkte 750ste verjaring. De politiek van hertog Hendrik I van Brabant(1190-1235), in Gasebeca, afl.10,1987,pp.3-13(afdruk van Brabantse folklore,nr.253)
 • P.Fr.de Neny en de geschiedschrijving, in Patrice de Neny (1716-1784) et le gouvernement des Pays-Bas autrichiens/ en de regering der Oostenrijkse Nederlanden.G.van Dievoet (ed.)Kortrijk,1987,pp.19-26.
 • De Luikse voedselhulp aan de opstandige Gentenaren(1381-1382).Een verwaarloosd voorbeeld van interstedelijke solidariteit, in Arbeid in veelvoud.Een huldeboek aangeboden aan Prof.Dr.J.Craeybeckx en Prof.dr.E.Scholliers van de Vrije Universiteit Brussel,1988,pp.66-73
 • La bataille de Worringen(1288) et les villes brabançonnes, limbourgeoises et liégeoises ,in Villes et campagnes au moyen âge.Mélanges Georges Despy.Liège , 1991,pp.71-85
 • De slag van Worringen(1288) toch een keerpunt ?Oefening in historische kritiek,in Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel,dl.5,1992,pp.3-10
 • L’influence des idéologies francophile et wallingante sur l’historiographie de Bruxelles et des Fourons, in Revue belge de philologie et d’histoire, 1995,pp.773-786
 • Brussel in de Middeleeuwen: een dietse en conservatieve stad,in Momenten uit de geschiedenis van Brussel,F.Vanhemelryck ed., KUB,Brussel,1998,pp.65-92
 • Theorieën over het ontstaan van de Nederlands-Belgische grens in Limburg; Een kritische benadering,in Limburg .Het oude Land van Loon, dl. 80,2001,pp.39-48
 • Kritische beschouwingen bij recente publicaties over de Vlaamse Beweging en het nationalisme in België,in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis,dl.79, 2001,pp.1255-1307.
 • De Guldensporenslag : geen mythe, in Tongerse Annalen,dl 15, 2001,pp.79-94
 • Historici of mythologen over de Guldensporenslag?, in De Leiegouw, dl.44,2002,pp.199-208
 • Hoe het graafschap Loon Luiks werd, in Handelingen van de, Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal-,Letterkunde en Geschiedenis,dl 57, 2004 ,pp.239-250.
 • Doit-on encore chercher l’acte d’inféodation du comté de Looz à l’Eglise liégeoise?, in Archives et Bibliothèques de Belgique,2003,pp.277-293
 • Nationalisme espagnol et nationalismes périphériques. Réflexions sur l’historiographie récente ,in Revue belge de philologie et d’histoire, t.81, 2004, pp 1293-1315.
 • Observations sur l’étude d’Armel Wynants, Fourons, Commines et les « facilités linguistiques »,dans La Wallonie, une région en Europe. Institut Jules Destrée. Preprints
 • De Baskische en Navarrese identiteiten in de ban van Kerk en Carlisme, in Recht in Geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de hedendaagse tijd.Aangeboden aan Prof.dr.Fernand Vanhemelryck.Leuven, 2006,pp67-76
 

Naar boven
Vers le haut